Akty prawne

Uczelnia Jana Wyżykowskiego, zwana dalej "Uczelnią", jest niepubliczną uczelnią zawodową założoną przez spółkę pod nazwą "ZAMPOL sp. z o. o." z siedzibą w Polkowicach, zwaną dalej "Założycielem", działającą na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 sierpnia 2001 r. o sygn. DSW-3-0145-707/EKo/2001, zezwalającej na utworzenie uczelni.

Obecnie w wyniku połączenia DWSPiT oraz UZZM powstała Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zwanej dalej "ustawą" oraz statutu Uczelni.

Statut Uczelni Jana Wyżykowskiego - obowiązuje od 1.10.2017 r.

Statut Uczelni Jana Wyżykowskiego - obowiązuje od 1.10.2019 r.

Regulamin studiów - obowiązujący od 01.10.2019 r.

Regulamin Zarządzania prawami autorskimi - obowiązujący od 1.10.2019 r.

Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej - obowiązujący od 1.10.2019 r.

Regulamin przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w Uczelni Jana Wyżykowskiego - obowiązujący od 1.10.2019 r.

Regulamin organizacyjny Uczelni Jana Wyżykowskiego

Uczelniany System Jakości Kształcenia

Regulamin swiadczeń dla studentów

Zarządzenia związane z Covid-19

Z A R Z Ą D Z E N I E Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 3 maja 2020 roku w sprawie: realizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego

Z A R Z Ą D Z E N I E Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 23 marca 2020 r. wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość

Z A R Z Ą D Z E N I E Rektora Uczelni Jana Wyżykowskiego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zdalnych egzaminów