Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach zaprasza firmy do składania ofert na wykonanie tabliczki do insygniów rektorskich

Zapytanie ofertowe - pobierz

Proszę o składanie ofert do dnia 10 lipca 2020 r.


Wybór oferty

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w terminie do 10 lipca 2020 r.ofertę złożyła jedna firma Grawer Piotr Nycz, ul. Kmiecika 23, 70-809, Szczecin, Polska


Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach zaprasza firmy do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji na potrzeby Uczelni Jana Wyżykowskiego

Zapytanie ofertowe - pobierz


Na zapytanie ofertowe odpowiedziała tylko jedna firma: Amper Instalatorstwo Elektryczne Rafał Pędlowski, ul. Chopina 11/6, 59-100 Polkowice


WYBÓR OFERTY NA PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 18.02.2020 r. na przeprowadzenie kontroli okresowe przewodów kominowych w roku 2020 do dnia 28.02.2020 r. wpłynęły cztery oferty:

 1. „FLORIAN” SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH, ul. Owsiana 4-6, 53-513 Wrocław
 2. Urlich Energia Sp. z o.o., ul. Polna 9C, 96314 Baranów
 3. Amax Zakład Kominiarski Stanisław Kozak i Tomasz Kozak S.C.
 4. „Centrum Kominiarskie” Tomasz Harzowski, ul. Krzysztofa Cedry 15, 66-100 Sulechów

Ze względu na ofertę cenową przy zachowaniu zasady konkurencyjności wybrano firmę: ”Florian” SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG KOMINIARSKICH, ul. Owsiana 4-6, 53-513 Wrocław, której oferta opiewała na 1320,00 zł netto, 1623,6 zł brutto


Zapytanie ofertowe - przegląd kominiarski

Zapytanie ofertowe -załącznik - 18.02.2020 r.

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach zaprasza firmy do składania ofert na świadczenie usług wsparcia informatycznego dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.

Zakres świadczonych usług to kompleksowa obsługa informatyczna w ramach której Uczelnia oczekuje:

 1. Regularnych wizyt serwisowych w tygodniu (jedna lub dwie) w siedzibie Uczelni w Polkowicach oraz jedna wizyty w tygodniu w Filii Uczelni w Lubinie,
 2. Dyżur serwisowy (sobota i niedziela) w Uczelni i w Filii – zgodnie z planem zjazdów weekendowych
 3. Łączny czas pobytu serwisanta obejmujący pkt1 i pkt2, to od 14 do 20 godzin tygodniowo.
 4. Serwis zdalny w oparciu o połączenie szyfrowane.
 5. Gwarancja przystąpienia do usuwania awarii krytycznej w ciągu jednej godziny od chwili zgłoszenia

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. Informacje o oferencie i jego siedzibie oraz formie prowadzenia działalności oraz o osobach wchodzących w skład organu zarządzającego lub kierownictwa oferenta.
 2. Informacje o doświadczeniu zawodowym, wydanych certyfikatach, obsługiwanych podmiotach.
 3. Cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za świadczenie usług wsparcia informatycznego dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.
 4. Określenie składu zespołu udzielającego wsparcia, z wyszczególnieniem osób przypisanych do siedziby Uczelni w Polkowicach i filii w Lubinie.
 5. Aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru.
 6. Wykaz obsługiwanych podmiotów (nazwa i siedziba) w okresie ostatnich dwóch lat.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające powyższe wymagania. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który złożył ofertę najkorzystniejszą tj.:
- wykazał się najbogatszym doświadczeniem
- przedstawił cenę konkurencyjną w porównaniu z innymi podmiotami.

O wynikach wyboru pisemnie poinformowane zostanie tylko ten oferenta, którego oferta została wybrana.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

Odpowiedź na niniejsze ogłoszenie powinna być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu. Dopuszcza się możliwość przesłania oferty drogą elektroniczną na adres rektor@ujw.pl
Zleceniodawca zastrzega możliwość negocjacji proponowanej ceny związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie strony dokumentów powinny być ponumerowane i parafowane.
Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych zawartych w Ogłoszeniu mogą pozostać nierozpatrzone.
Złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 02 marca 2020 roku do godziny 15:00. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania lub zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Uczelni.

Pisemne kompletne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Oferta na świadczenie usług wsparcia informatycznego dla Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach.” należy przesyłać pocztą/pocztą kurierską na adres:
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6b, 59-101 Polkowice
lub złożyć osobiście w siedzibie Uczelni w Rektoracie pok. A301 w godz. 8.00-15.00.
Organ dokonujący wyboru zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych

W sprawie informacji dotyczących przygotowania oferty ze strony Uczelni prosimy kontaktować się z Sekretariatem Uczelni tel. 76 746 53 58


OGŁOSZENIE - przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego

Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Uczelni Jana Wyżykowskiego za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2019 r. i 31 grudnia 2020 oraz przygotowanie pisemnych sprawozdań z tego badania, sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz.1089 ze zm.2019, poz.730).

Więcej informacji...

13.12.2019 r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Wybór oferty na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Załącznik